KELLER Premium: bespaar 10% korting* & geen verzend- en retourkosten bij elke bestelling Meer informatie
De kortingscode is naar het klembord gekopieerd.

Algemene Voorwaarden KELLER GmbH

PDF downloaden

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a.

KELLER Group GmbH

Balanstraße 73

81541 München

Duitsland

E-mail: [email protected]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Modelformulier voor herroeping of download >>

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Keller Premium Lidmaatschap

Artikel 20 - Teruggeven van batterijen

Artikel 21 - Weggooien van elektrische en elektronische apparaten

Artikel 22 - Complaints procedure

Artikel 23 - Final Clause

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

KELLER Group GmbH
Handelend onder de naam/namen: KELLER Group GmbH
Vestigingsadres: KELLER Group GmbH
Balanstraße 73
Gebäude Nr. 24, 4. OG 81541
München
Duitsland
Neem contact met ons op: contactformulier
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: HRB 189761
Duitsland Btw-nummer: DE279196322

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De bestelhoeveelheid per artikel met de vermelding "Members Only" is beperkt tot twee stuks.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. Klanten uit Nederland dienen de directe kosten voor het retourneren van de goederen zelf te betalen. Voor klanten uit Nederland met een Premium Lidmaatschap (Premium Leden) nemen wij de kosten voor het retourneren van de goederen voor onze rekening.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende contracten:

Contracten voor de levering van goederen die niet zijn voorgemonteerd en zijn geproduceerd naar aanleiding van klantspecificatie, volgens instructies van de klant, of zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant.

Gelieve rekening mee te houden dat het herroepingsrecht eerder vervalt met de levering van verzegelde goederen, die om of hygiënische- of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, wanneer de verpakking is verwijderd na de levering.

U kunt de goederen retourneren aan:

Fiege Logistik Stiftung & Co. KG - Zweigniederlassung Burgwedel c/o KELLER Group GmbH Am Berkhopsfeld 500 30938 Burgwedel Duitsland

Please note:

Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. De prijzen zijn eindprijzen inclusief van toepassing zijnde belasting over de toegevoegde waarde en alle andere prijscomponenten en exclusief de overeenkomstige, geldende verzendkosten. Verdere details zijn te vinden op de artikel- en informatiepagina's. Voor leveringen in niet-EU-landen zijn aanvullende douanerechten en toeslagen van toepassing. Informatie over verzendkosten vindt u hier.

In het geval van leveringen vrij van verzendkosten, worden nadien verzendkosten in rekening gebracht als de uiteindelijke waarde van de bestelde goederen lager is dan de limiet voor gratis verzendingen, als gevolg van retourzendingen op basis van de uitoefening van uw herroepingsrecht.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Afhankelijk van het land van bestemming en de geselecteerde verzendingsmethode worden producten uit ons aanbod verzonden via DHL, Hermes, SWISS POST, Oostenrijkse post, PostNL of Bring. Voor grotere volumes en hoeveelheden nemen wij een expeditiebedrijf in dienst.

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Keller Premium Lidmaatschap

a. Keller Premium lidmaatschapskosten en diensten van Keller Premium zijn een onbepaalde permanente verplichting.

The Keller Premium membership is an indefinite subscription agreement. Customers can terminate the Keller Premium membership via “My Account” at any time before membership expiry. If cancelled, the membership will not be automatically renewed and there will be no further membership fees to pay. If no cancellation takes place or you do not cancel at least 14 days before the end of the membership, the membership will be automatically renewed for another 12 months and a membership fee will be due. The Keller Premium membership incurs a one-off fee of 9.99€ and lasts for 12 months. You will receive regular exclusive Premium offers and information by e-mail.

Tijdens de duur van uw Keller Premium-lidmaatschap kunt u genieten van de volgende voordelen:
U ontvangt een korting van 10 % op elk artikel. Uitgesloten van de korting zijn (a) het bedrag van het lidmaatschap zelf, evenals (b) de verzendkosten of andere servicekosten, zoals voor de bespanningsservice. De korting van het Keller Premium-lidmaatschap geldt ook niet voor (c) relay-prijzen van tennisballen of voor (d) artikelen gemarkeerd met ‚Members Only‘ of ‚Beperkt‘. Dienovereenkomstig wordt voor deze artikelen geen korting weergegeven, evenmin (e) als voor cadeaubonnen volgens § 10. par.1 van deze AV. Bovendien is de korting van het Premium-lidmaatschap niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen die slechts tijdelijk geldig zijn voor bepaalde klantgroepen (bv. enkel voor nieuwe klanten). Als de 10 % korting van het Keller Premium-lidmaatschap niet geldig is, zullen we dit apart vermelden bij de overeenkomstige acties. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. Premium-leden hebben toegang tot exclusieve artikelen die slechts bij enkele retailers verkrijgbaar zijn. De bestelhoeveelheid per item gemarkeerd met ‚Members Only‘ is beperkt tot twee stuks. Bovendien nemen wij voor Premium Leden uit Nederland de verzendkosten voor elke bestelling met leveringsland Nederland en de directe kosten voor het retourneren van de goederen voor onze rekening.

b. Duur, terugtrekking en beëindiging van het Keller Premium lidmaatschap.

If no purchases have been made using the Keller Premium benefits within the first 14 days of the membership, you will receive a full refund of the membership fee. You may exercise your right to withdraw from the membership by contacting us via e-mail ([email protected]) and asking for a withdrawal.

If purchases have been made using the Keller Premium membership benefits, said benefits (such as a discount of 8.50€ on a product originally priced at 85€) will be reversed in the case of withdrawal and you will be charged as if you had never had a Keller Premium membership.

If the membership is not terminated within the 12 months of its duration, it will be automatically renewed for another 12 months. Customers can terminate the Keller Premium membership via “My Account” at any time before membership expiry. If cancelled, the membership will not be automatically renewed and there will be no further membership fees to pay. If no cancellation takes place or you do not cancel at least 14 days before the end of the membership, the membership will be automatically renewed for another 12 months and a membership fee will be due.

c. "Keller Premium" proefperiode lidmaatschappen

Van tijd tot tijd bieden wij bepaalde klanten proefperiodes of andere promotionele lidmaatschappen aan, bijvoorbeeld het beginnen van een gratis proefperiode, waarin de vorige voorwaarden ook van toepassing zijn, tenzij anders in de aanbiedingen is vermeld. Leden van deze proefperiodes en promotionele aanbiedingen kunnen op elk moment tijdens de proefperiode stoppen onder Mijn Account of via een van de andere methoden van contact beschikbaar, waarbij het corresponderende lidmaatschap wordt beëindigd. Voor de respectievelijke proef of actieperiode worden geen lidmaatschapsgelden in rekening gebracht. Nadat de proefperiode voorbij is, zal een lidmaatschap, beginnen met een contributie van 9.99€ voor 12 maanden.

d. Wijzigingen in de voorwaarden en het annuleren van diensten

We hebben het recht om de huidige voorwaarden en het bereik van de diensten van het Premium lidmaatschap per onze discretie te veranderen. Je wordt op de hoogte gehouden van eventuele belangrijke wijzigingen in deze voorwaarden. Alle andere voorwaarden van KELLER Group GmbH zijn nog steeds van toepassing. Als we de voorwaarden of het bereik van de diensten veranderen, wordt je hiervan op de hoogte gehouden. Je hebt dan het recht om het niet eens te zijn met de wijzigingen in de voorwaarden. Als je onenigheid wilt tonen, kun je dit binnen 14 dagen doen door ons te contacteren via e-mail ([email protected]). Elke keer dat we je op de hoogte houden van de veranderingen zullen we je ook herinneren aan je recht om het niet eens met hen te zijn. Als je geen onenigheid met de veranderingen hebt uitgedrukt, wordt je geacht akkoord te zijn met hen en de daaruit voortvloeiende wijziging(en) aan de voorwaarden. Een potentiële stijging van de contributie zal van toepassing zijn bij het begin van de volgende periode van het lidmaatschap. Als je je lidmaatschap beëindigd voordat deze wijzigingen in werking treden, zullen wij restitutie geven voor de resterende ongebruikte contributie van de huidige lidmaatschapsperiode. Als er wijzigingen ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard om welke reden dan ook, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige wijzigingen en voorwaarden niet beïnvloed

e. Beëindiging door KELLER Group GmbH

We hebben het recht om je lidmaatschap te beëindigen naar eigen goeddunken met een opzegtermijn van 14 dagen. In dit geval zullen wij je lidmaatschap in volle terugbetalen voor de huidige lidmaatschapsperiode, tenzij je al hebt geprofiteerd van Keller Premium lidmaatschapskortingen in die lidmaatschapsperiode die hoger zijn dan de lidmaatschapsbijdrage van de huidige 12 maanden. Een terugbetaling kan niet worden gegeven indien de opzegging is gemaakt voor een belangrijke reden. Een beëindiging vanwege een belangrijke reden komt onmiddellijk in werking als je schuldig bent aan het overtreden van de huidige voorwaarden of enige toepasselijke wetten; als sprake is van fraude of misbruik tijdens je gebruik van Keller Premium; of als onze belangen, of die van een andere gebruiker, negatief zijn beïnvloed. Hoewel wij een enkele keer kunnen kiezen om de huidige voorwaarden niet strikt na te leven, rechtvaardigt dit niet de niet-naleving van de voorwaarden in de toekomst.

f. Betaling van de contributie en geldigheid

Het lidmaatschap gaat in met de betaling van de huidige halfjaarlijkse contributie. Na de eerste 12 maanden, brengt KELLER automatisch de verschuldigde contributie in rekening via je opgegeven betalingsmethode. Als deze betaalmethode vervalt tijdens de duur van je lidmaatschap of als de incasso om een andere reden is afgewezen, heeft KELLER het recht om de betaling via andere middelen te claimen (eventuele extra kosten die het niet-gebruik van automatische incasso opleveren zullen aan jouw worden gefactureerd).

KELLER also accepts payments via Klarna. By completing the purchase of the Premium membership you accept the Klarna terms and conditions. You also agree to complete the purchase via invoice payment and consent to identity and credit assessments of any data required by Klarna. You can withdraw your consent at any time.

g. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die optreedt als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke schending van onze verplichtingen, waaronder die veroorzaakt door agenten, managers of wettelijke vertegenwoordigers. Ongeacht het niveau van de schuld, nemen wij verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de schending van belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) en frauduleus bedrog of schending van bepaalde garanties. Schadeclaims die voortvloeien uit enigszins nalatige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) zijn beperkt tot typische en voorzienbare schade. Daarnaast is er geen aansprakelijkheid voor eventuele andere wettelijke redenen.

h. Overmacht

Wij streven ernaar om te alle tijden toegang tot onze diensten te kunnen leveren. Incidenten van overmacht, wettige lock-out of onvoorziene operationele verstoringen bevrijden ons niet van onze geldige Keller Premium verplichtingen. In deze gevallen zal de uitvoering van taken of order verzending kunnen worden vertraagd. Als een dergelijk uitstel zou betekenen dat Keller Premium diensten niet meer van belang zijn voor je, kun je je Keller Premium lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang en zullen wij het volledige bedrag voor de huidige lidmaatschapsperiode vergoeden, tenzij je al hebt geprofiteerd van Keller Premium lidmaatschapskortingen binnen die lidmaatschap periode die hoger zijn dan de lidmaatschapsbijdrage van de huidige 12 maanden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke gevallen van vertraagde levering.

i. Aanvullende voorwaarden

Deze service kan worden gebruikt binnen de Keller Sports Online Shop (www.keller-sports.nl). KELLER behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen te accepteren of te weigeren. Je kunt een bestelling zo vaak als je wilt maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het Keller Premium aanbod in overeenstemming met de algemene voorwaarden te gebruiken. Keller Premium is alleen beschikbaar voor particuliere klanten en kan niet worden gebruikt door klanten die goederen kopen voor zakelijke doeleinden, voor wederverkoop of voor groothandel. Een schending van het contract van jouw kant resulteert in de beëindiging van je lidmaatschap zonder enige vorm van terugbetaling.

Artikel 20 - Teruggeven van batterijen

Enkele van onze producten bevatten batterijen. Gebruikte batterijen kunnen niet bij het huishoudelijke afval worden gedaan. De klant heeft de wettelijke verplichting om gebruikte batterijen naar speciale inzamelpunten voor lege batterijen te brengen, of deze terug te brengen naar de winkel waar ze zijn gekocht. Retailers en fabrikanten zijn wettelijk verplicht de gebruikte batterijen kosteloos te accepteren en ze te gebruiken of bij het chemisch afval te doen. Na gebruik mag u de batterijen kosteloos bij een lokaal inzamelpunt inleveren of aan de retailer terug geven. Mocht u de batterijen aan ons terug willen geven, kunt u ze gratis verzenden. Om onnodige kosten te besparen, vragen we u om de verzending eerst zelf te betalen. Daarna zullen wij de kosten van de verzending vergoeden.

Batterijen zijn voorzien van het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Batterijen die meer dan 0.0005 massaprocent kwik, meer dan 0.0002 massaprocent cadmium of meer dan 0.0004 massaprocent lood bevatten, zullen het relevante chemische symbool (Hg - kwik, Cd - cadmium, of Pb - lood) onder de vuilnisbak weergeven.

Artikel 21 - Weggooien van elektrische en elektronische apparaten

Sinds 13 augustus 2005 moeten fabrikanten de teruggave van oude elektronische apparaten kosteloos accepteren. De fabrikanten moeten alle elektrische en elektronische apparaten die na 23 November 2005 zijn geproduceerd voorzien van het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wielen.

Dit elektronische afval mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Het moet worden gescheiden, verzameld en verwerkt door het naar een lokaal inzamel- of teruggavepunt te brengen. Volgens de "ElektroG" wet van 23 maart 2005 schaffen we alleen elektronische apparaten aan van fabrikanten die geregistreerd staan bij de relevante autoriteiten en die insolventie-bewijs garantie kunnen bieden dat ze de verwerking van hun elektronische apparaten zullen financieren.

Artikel 22 - Complaints procedure

Online Dispute Resolution in accordance with Art. 14 para. 1 ODR-VO: the European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR). This can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/ KELLER Group GmbH is currently not obliged to use an alternative dispute resolution process that complies with the regulations of the European Commission. Should this change, customers will be informed accordingly.

Artikel 23 - KELLER cadeaubonnen en vouchercodes

KELLER cadeaubonnen
(1) KELLER cadeaubonnen kunnen worden betaald met een creditcard, PayPal, Payolution-factuur of Klarna-factuur - volgens de specificaties op de respectieve website die u heeft bezocht (zie ook Sectie 11 van deze algemene voorwaarden voor Payolution-factuur en Klarna-factuur). De bonnen die in de online winkel van Keller Sports werden aangekocht, kunnen worden ingewisseld voor het hele assortiment, met uitzondering van premium lidmaatschap en cadeaubonnen. Bovendien kunnen cadeaubonnen alleen worden ingewisseld in het land waar ze werden aangekocht; het is niet mogelijk cadeaubonnen in te wisselen in andere landen (bv. in de winkel van keller-sports.at wanneer ze werden aangekocht in Duitsland) of in andere valuta (bv. in CHE wanneer aangekocht in EUR). Er wordt geen rente in rekening gebracht over het tegoed. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de cadeaubon direct per e-mail. Fysieke bezorging per post is niet mogelijk. Bij inwisseling wordt de waarde van de cadeaubon verrekend met de aankoopwaarde van de bestelling. Cadeaubonnen of tegoeden van cadeaubonnen kunnen niet worden uitbetaald in contanten of worden verrekend met openstaande claims. Als de waarde van de aankoop hoger is dan het tegoed op de cadeaubon, dient het verschil te worden betaald via een andere betaalmethode. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor bestellingen die al zijn geplaatst.
(2) Ga op uw klantenaccount naar ‚Mijn cadeaubonnen‘ om cadeaubonnen in te wisselen of om een bestaand tegoed te bekijken. U kunt een bestaand tegoed inwisselen wanneer u bestelt bij Keller Sports of Keller x, op voorwaarde dat u bent ingelogd met hetzelfde klantaccount en het inwisselen van het tegoed activeert tijdens het bestelproces.
(3) Claims van cadeaubonnen zijn onderhevig aan een verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB, German Civil Code). Ze kunnen slechts worden ingewisseld tot het einde van het derde kalenderjaar volgend op de aankoop.
(4) Keller Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor typefouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon. Evenmin aanvaardt Keller Sports aansprakelijkheid voor gebeurtenissen waarvoor Keller Sports niet verantwoordelijk is, zoals verlies, diefstal, misbruik of de vertraagde verzending (bv. vanwege technische problemen) van cadeaubonnen.
KELLER vouchercodes
(5) Vouchercodes zijn vouchers die niet kunnen worden aangekocht, maar die we verspreiden als onderdeel van advertentiecampagnes, met een bepaalde geldigheidsduur en bepaalde inwisselvoorwaarden. Het inwisselen van vouchercodes kan ook worden gekoppeld aan een minimale bestelwaarde of alleen van toepassing zijn op bepaalde artikelen. Vouchercodes kunnen slechts één keer per klant worden ingewisseld.
(6) Er wordt geen rente in rekening gebracht over het tegoed. De waarde van de vouchercode wordt bij inwisseling verrekend met de aankoopwaarde van de bestelling, op voorwaarde dat aan de inwisselvoorwaarden is voldaan. Tegoed van vouchercodes kan niet contant worden uitbetaald of worden verrekend met openstaande claims. Als de waarde van de aankoop hoger is dan het tegoed op de vouchercode, dient het verschil te worden betaald via een andere betaalmethode. Vouchercodes kunnen niet worden ingewisseld voor bestellingen die al zijn geplaatst. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk.
(7) Als u niet voldoet aan de respectieve minimale aankoopwaarde, die vereist is voor het inwisselen van een vouchercode, vanwege een retour door de uitoefening van uw herroepingsrecht, kan de vouchercode niet in aanmerking worden genomen voor de rest van de bestelling. U wordt dan gefactureerd voor het ontbrekende bedrag, dat zal worden verrekend via de door u geselecteerde betaalmethode.

Artikel 24 - Final Clause

Should a particular clause of these general terms and conditions be ineffective, all other terms and conditions of the contract will remain unchanged. Applicable statutory regulations shall be effective instead of the ineffective clause.
German law is applicable.

MIS HET NIET!

MIS HET NIET!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang een kortingsbon van €10*, en ontvang regelmatig e-mails van ons met exclusieve aanbiedingen en pre-sales.

Voornaam (optioneel)
Achternaam (optioneel)

Dank u!

Activeer je abonnement door op de link in de e-mail die we je zojuist hebben toegestuurd te klikken.